Bahnhof Bernina Suot


Aufnahme vom 01.06.2009
Blickrichtung Morteratsch
Aufnahme vom 01.06.2009

Aufnahme vom 01.06.2009
Aufnahme vom 01.06.2009
Aufnahme vom 01.06.2009
Aufnahme vom 01.06.2009

Aufnahme vom 01.06.2009

Aufnahme vom 01.06.2009

Aufnahme vom 10.06.2006
Blickrichtung
Bernina Diavolezza